Elke boer op weg naar natuurinclusief

Hermen Vreugdenhil vindt elke stap van belang die boeren zetten om hun bedrijf natuurlijker te maken.

Dat was zijn pleidooi op de algemene ledenvergadering van de Ploegdriever op 5 juni in Kekerdom. Hij was uitgenodigd om een toelichting te geven op het werk van het Collectief Rivierenland waar hij directeur van is. Het is een samenwerkingsverband van de zes agrarische natuurverenigingen in het rivierengebied. Het Collectief is opgericht om het provinciale beleid voor agrarisch natuurbeheer mee uit te voeren. Een belangrijke taak daarbij is de uitvoering van de subsidieregeling ANLb, voor de vergoeding van beheerkosten van landschapselementen en het natuurlijk beheer van graslanden en akkers.

Hermen droomt van veldleeuweriken boven graanakkers, grutto’s in de wei en orchideeën in het hooiland. Hij weet dat daar vele stappen voor nodig zijn in de bedrijfsvoering van moderne boeren. Hij heeft de positieve boodschap dat het areaal agrarisch natuurbeheer in het rivierengebied toeneemt. Verspreid door het gebied zijn voorbeelden van bedrijven en gebieden waar natuurgerichte maatregelen tot mooie resultaten leiden. Voor het Ploegdrievergebied noemde hij de landschapsinrichting van boerderij de Biesterhof van Land van Ons in Millingen. Gebiedscoördinator Tijn van der Steeg (van de Ploegdriever) had daarvoor het landschapsplan gemaakt en werkte mee met de aanplant van bomen en struiken.

De rode draad door zijn betoog was de noodzaak om maatregelen voor natuur en landschap in samenhang uit te voeren. Dat kan op bedrijfsniveau met hulp van een landschapsplan. Maar liever nog op gebiedsniveau. De mooiste resultaten ontstaan als deelnemers ook hun buren weten te inspireren om mee te doen met de aanleg van landschapselementen of met natuurgericht grasland- of akkerbeheer. Het is de kracht van het collectief om dat te stimuleren en betere natuurresultaten te behalen. In dat verband gaf Hermen lucht aan zijn teleurstelling over de Eco-regeling van de Rijksoverheid. Deze nationale uitwerking van het EU-landbouwbeleid, met eenjarige subsidies, lijkt de zorgvuldige aanpak van het Collectief te ondermijnen.

Tijdens de ledenvergadering die voorafging aan de voordracht memoreerde scheidend voorzitter Fried Frederiks het roerige jaar in agrarisch Nederland. Hij benadrukte dat de Ploegdriever geen partij kiest. Het is geen belangenvereniging voor boeren. De vereniging is van en voor boeren én burgers met het gezamenlijk doel van een mooi natuurlijk landschap.

Bekijk het filmpje van Hermen Vreugdenhil over het plantwerk van de Ploegdriever op boerderij de Biesterhof op Twitter.

-------------------------------------------------------------------------------

Dit is een bericht van Via Natura - Campagne Natuurlijk Berg en Dal

Nieuwsbrief Biodiversiteit