Bij de Herinrichting Ooijpolder is langs de Koudedijk een tien meter brede natuurstrook aangelegd. Deze heeft echter kop noch staart. Er is dus geen verbinding met het Ubbergse bronnenbos en met de Groenlanden. Er zijn in de natuurstrook ook geen natte elementen opgenomen. De zone is bovendien nu nog te smal om de functie van ecologische verbindingszone (EVZ) te vervullen.

Functioneel...

Maar daar gaat verandering in komen. De gemeente Nijmegen, die participeert in dit project, bezit grond in dit stuk van de Ooijpolder. Sterker nog, de percelen van de gemeente liggen centraal in het zoekgebied van de EVZ. De gemeente is bereid om deze grond actief in te zetten voor het realiseren van een functionele ecologische verbinding.

... en samenhangend

Tussen de Koudedijk en de westelijk daarvan gelegen A-watergang komt een samenhangend natuurnetwerk. De al bestaande natuurzone langs de Koudedijk vormt daarvan een onderdeel. Het netwerk bestaat uit smallere natuurlijnen (10-20 meter breed) en bredere natuurvlakken (25-40 meter breed).

zoekgebied_evz.jpg

Wie profiteert ervan?

De EVZ wordt met andere woorden een veilige verbinding. De verbindende elementen zijn: 

  • een paaioever voor vissen;
  • diverse beverhaltes;
  • gevarieerde bloemenweides, aantrekkelijk voor vlinders;
  • struweel, speciaal geschikt voor de zeldzame sleedoornpage;
  • salamanderpoelen voor de zeldzame kamsalamander;
  • enkele dassenhaltes, terpen waarin de das zich kan terugtrekken.

In het struweel komen diverse soorten, namelijk: eenstijlige meidoorn, hondsroos, grauwe wilg, kardinaalsmuts, rode kornoelje, wegedoorn, zoete kers en zomereik.

Financiering en beheer

De totale oppervlakte van de verbindingszone wordt bijna 5 hectare. Het Ministerie van LNV, de Provincie Gelderland en de gemeente Nijmegen zorgen samen voor de financiering. Nijmegen draagt ook nog bij aan 10 jaar beheer! De voorbereiding van de uitvoering is in het najaar van 2008 van start gegaan.