Voorwaarden beheervergoedingen (publiek geld)

 • De gemeente Ubbergen treedt formeel op als budgethouder voor alle publieke middelen, Via Natura is het loket.
 • Voor de inzet van de publieke middelen zijn een zogenaamd Gemeentelijk Uitvoeringsprogramma (GUP) en een subsidieverordening opgesteld, die op 7 oktober 2010 zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Ubbergen. 
 • Het GUP is een uitwerking van de toe te passen landschapselementen uit het regionale Landschapsontwikkelingsplan (LOP) van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek.
 • In het kader van het voorbeeldgebied is een combinatie van groene (landschapsgerelateerde) en blauwe (watergerelateerde) diensten mogelijk.
 • De vergoeding wordt volgens de Catalogus groenblauwe diensten geïndexeerd.
 • Elke zes jaar dient de hoogte van de bedragen getoetst te worden aan de Europese richtlijnen. 
 • Er is een modelcontract beschikbaar

 

Voorwaarden voor de vergoedingen voor de inzet van grond (privaat geld) 

 • SLK stelt de vergoeding vast op 4% van de gemiddelde grondwaarde. Dat is in dit deel van de Ooijpolder volgens recente gegevens van het Kadaster € 30.000. Dit betekent € 1.200 per ha per jaar, gedurende 30 jaar. Voor landschapselementen die gecombineerd zijn met een recreatieve route is de vergoeding € 1500 per ha per jaar (5%), gedurende 30 jaar.
 • De inzet van de grond geldt voor zowel nieuwe landschapselementen als voor bestaande landschapselementen.
 • SLK vergoedt de inzet van de grond ongeacht of het een agrarisch bedrijf of een particulier betreft.
 • Het bedrag wordt niet geïndexeerd. In 30 jaar wordt er 120% van de grondwaarde betaald.
 • De grond met daarop het landschapselement behoudt de agrarische bestemming. Door het vestigen van het zakelijk recht door SLK (juridische naam: kwalitatieve verplichting met een zakelijke werking) ontstaat er geen bestemmingsverandering.
 • Er is geen btw verschuldigd voor de betaling van het zakelijk recht.
 • Er is een modelcontract beschikbaar.
 • In het geval van een pachtsituatie: het zakelijk recht wordt gevestigd met de grondeigenaar, maar deze kan dit niet doen zonder instemming van de pachter.
 • De handelingen die nodig zijn bij notaris en Kadaster geschieden in overleg met de grondeigenaar. De kosten voor notaris en Kadaster neemt SLK voor haar rekening.
 • In de standaardovereenkomst is ook een kettingbeding opgenomen in het geval dat er sprake is van verkoop.